Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Τρίπολη Αρκαδίας-Πλατεία Άρεως, Ο Αρχιστράτηγος του Αγώνα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

14α γενέθλια ιστολογίου

Πέρασαν 14 χρόνια ακριβώς απ' όταν αυτό το ιστολόγιο "βγήκε στον αέρα". Είναι ένα μέσο προσωπικής έκφρασης μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο, το σύγχρονο αυτό μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης. Οι αναρτήσεις του ιστολογίου προέρχονται είτε από προσωπική μου συγγραφή, είτε είναι αναδημοσιεύσεις απ’ άλλα ιστολόγια ή ενδιαφέροντα βίντεο από το you tube, είτε ιστορικά κείμενα, πάντοτε μέσα στο κεντρικό πνεύμα και ιδεολογία του παρόντος.

Κι όταν δημιουργείς κάτι από αγάπη και μεράκι, το φροντίζεις ακόμα περισσότερο, το μεγαλώνεις, το “αναθρέφεις” και χαίρεσαι όταν έχει ανταπόκριση κι από άλλους ανθρώπους, εισπράττοντας ηθική ικανοποίηση, παρά το ότι δεν πραγματοποιούνται στο ιστολόγιο πολλές αναρτήσεις νέων άρθρων την τελευταία περίοδο λόγω άλλων υποχρεώσεων μου.

Το παρόν ιστολόγιο αποτελεί ένα μέσο έκφρασης και επικοινωνίας με σκέψεις, προβληματισμούς, αναζητήσεις, γνώμες και ιδέες πάνω σε θέματα που αφορούν το φυσικό μας περιβάλλον και το πολιτισμό μας, με έμφαση στο λαϊκό πολιτισμό (λαογραφία, παράδοση, δημοτικά τραγούδια, γεύσεις) και στην ιστορία.

Γίνεται αναφορά πολύ συχνά στις φυσικές ομορφιές, στα πολιτιστικά και ιστορικά θέματα της Αρκαδίας και ειδικότερα της Γορτυνίας, γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου.

Ο τόπος των παιδικών μας χρόνων είναι χαραγμένος πρώτα απ' όλα μέσα στη ψυχή μας και στη καρδιά μας και καταλαβαίνουμε το βάθος, όταν έρχεται η ηλικία της ωριμότητας.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ τους φίλους που μ’ έκαναν σύνδεσμο τους, τους αναγνώστες που γράφτηκαν στη λίστα αναγνωστών, τους σχολιαστές για τα ουσιαστικά τους σχόλια, καθώς και όλους τους επισκέπτες που αναζήτησαν αυτό το ιστολόγιο ή βρέθηκαν τυχαία και διάβασαν το περιεχόμενο του.


Τρίτη 5 Μαρτίου 2024

Η Επανάσταση στην Μολδοβλαχία-Αλέξανδρος Υψηλάντης

  “ Ούτω δε περιπεπλεγμένος  ων και μη απελπίζων, δεν επερίμεινε πλέον την ταχθείσαν ημέραν της 25 Μαρτίου, αλλά, την 22 Φεβρουαρίου, διαβάς τον Προύτον κατά το Σκουλένι μετέβη εις  Ιάσιον, και ούτως η επανάστασις έπαθεν εκεί και δευτέραν στρέβλωσιν. 

(Φωτο: Η διάβαση του ποταμού Προύθου- Αλέξανδρος Υψηλάντης- Φεβρουάριος 1821, Λιθογραφία του Peter von Hess, Μόναχο, 1852)

Την δ’ επιούσαν εξέδοτο και την διαβόητον προητοιμασμένην προκήρυξιν του, της 23 Φεβρουαρ. 1821. Και εν αυτή ουχ ήττον επηγγέλλετο γραπτώς, ότι κραταιά τις δύναμις ήθελε σπεύσει εις βοήθειαν, και τιμωρήσει την αυθάδειαν των Τούρκων, αν τολμήσουν να πατήσουν το των ηγεμονιών έδαφος, (ως εφρόνει και ο Βλαδιμηρέσκος) αν και σοφιστικώς έπειτα οι περί αυτόν ηρμήνευον, ότι ενόουν την εν πολέμοις κραταιάν θείαν δύναμιν, δια της αβλαβώς διφορούμενης ταύτης φράσεως, και ούτως έμεινε μεν αυτός εκεί. 

 Έστειλε δε τότε εις Πελοπόννησον τον αδελφόν του Δημήτριον, υπό τον τίτλον του “Πληρεξούσιος του επιτρόπου της αρχής” χωρίς μέσα, διότι η του Ιασίου εφορεία ουδέ λεπτόν ευρούσα και δραστηρίως ενεργήσασα από της 20 Φεβρ. έως 25 Μαρτίου, εκ μεν συνεισφορών εκουσίων εσύναξε γροσίων 210,236 από 135 πρόσωπα, και εξ ακουσίου δ’ εράνου από Ανδρέαν Παύλου και υιούς, Ηπειρώτας, γροσίων 183,797.  

Εξ εράνων Ποτοσανίου και εκ δανείων γρ. 41,144, το όλον γρ. 446,177, εξ ων μόνον 144,000, κατεβλήθησαν από τω ιδίω Αλεξ. Υψηλάντη, τα δε λοιπά κατά παραγγελίας ή διαταγάς του, εδόθησαν εκ διαλειμμάτων τοις οπλαρχηγοίς, ή δι’ αγοράν ίππων, όπλων, ή πολεμεφοδίων, στολών και των τοιούτων. Εν μέρος δε μικρόν εδαπανήθη τέλος, μετά την εντός ολίγου εν Σκουλενίω προσφύγων εκ των διασωθέντων στρατιωτών.
Ταύτα εξάγω εκ λεπτομερούς λογαριασμού, εις χείρας μου σωζομένου, της κατ’ όνομα και ποσά δωσοληψίας της εν Ιασίω εφορείας, συντεταγμένου και βεβαιωμένου υπό του μνησθέντος εφόρου και ταμίου ή λογιστού Φωτίου Ηλιάδου. (Ευρίσκεται δε ήδη ο ρηθείς λογαριασμός κατατεθειμένος εις το αρχείον της επί των αγωνιστών επιτροπής), μνημονεύονται εν τω ρηθέντι λογαριασμώ και συνεισφοραί εις είδη, αλλά δεν καταλογίζονται εις χρήματα.
Εκ των εντοπίων μόνον ενός, του Ν. Ρωσνοβάνου, φαίνεται συνεισφορά εκ γρ. 9,000 δανεισθέντων και χαρισθέντων. Τα λοιπά ονόματα, εισίν ονόματα παροίκων Ελλήνων και ολίγων άλλων.  Δια τόσω μικρών μέσων επεχειρήθη εκεί η τόσω μεγάλη επιχείρησις, η εξθέσασα εις κίνδυνον τους απανταχού της Τουρκίας Χριστιανούς.
Ο της Μολδαυίας ηγεμών Μ. Σούτσος εξ αυταπαρνήσεως, και οι άρχοντες υπεχώρησαν εις τον Υψηλάντην(δήλον ότι δια τας περί Ρωσίας φήμας) και οι εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν της ηγεμονίας Τούρκοι κατέυεσαν τα όπλα. Οι δε κατά την εταιρίαν φίλοι και αδελφοί, Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι και λοιποί, πομπωδώς οπλισθέντες υπεδέχθησαν τον Υψηλάντην, και την τελευταίαν του Φεβρουαρίου, δοξολογίας τελεσθείσης εν Ιασίω υπό του Μητροπολίτου Μολδαυίας Βενιαμίν δημοσία εν τω ναώ, δεήσεως τε και ευχής, ο Υψηλάτης εζώσθη το υπό του Μητροπολίτου ευλογηθέν ξίφος, και πάντες ωρκίσθησαν ν’ αποθάνωσιν υπέρ της πίστεως, της πατρίδος και της ελευθερίας!
Προχειρισθείς δε και ούτως εν παρατάξει, αρχηγός ο Υψηλάντης και προδημοσιεύσας την προκήρυξιν του, εξεστράτευσε δια το Βουκουρέστιον της Βλαχίας, όπου και ο Βλαδιμηρέσκος, αλλά όμως ούτος φρονών επανηγύριζεν μάλλον, ή ητοιμάζετο εις πόλεμον. Φθάσαντα δε πλησίον του Βουκουρεστίου τον Υψηλάντην και προπέμψαντα τον Δούκαν Κ. Δούκα με 300 στρατιώτας, προϋπήντησαν και υπεδέχθησαν ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Ιω. Φαρμάκης, ο Καμινιάρης Σάββας, και άλλοι(πλην του Βλαδιμηρέσκου)….
….Εν τω διαστήματι δε τούτω η Υ. Πύλη, έπεμψε μεν δύναμιν παρά τον Δούναβιν….
Έκαμνεν εγκαίρως διακοινώσεις περί των συμβαινόντων προς  τε τον Αυτοκράτορα της Ρωσσίας, και προς τας άλλας δυνάμεις, τους υπογραψάσας της Ιεράν συμμαχίαν…
….Εν Λαϊμπάχ κατά το 1821 συνελθούσα και θεωρήσασα, ότι η Ελλάς κινηθείσα κατά τρόπους εγκληματικούς, επίσης ως η Ιταλία, μεγάλας επροξένησε ταραχάς εν τη Ανατολή, κατεδίκασε και την αυτής επανάστασιν ως αποτέλεσμα καρμποναρισμού(τοιούτον εννούσα την φιλικήν εταιρίαν) και το κίνημα των Ελλήνων ως κίνημα ληστρικόν κατά του ν
ομίμου(!) κυριάρχου του τόπου.
Όθεν και ο της Ρωσσίας Αυτοκράτωρ, εις τούτων ων, από κοινού και συμφώνως συγκατεδίκασεν αυτήν. Εκήρυξε δε και τον Αλεξ. Υψηλάντην απόβλητον και απεσπασμένον  πάσης Ρωσσικής προστασίας.

Μιχαήλ Οικονόμου “Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας”, 1873

 

 

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

Η παρουσίαση του βιβλίου «Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας» στη Δημητσάνα Δελτίο Τύπου- Ευχαριστήριο

Μια πανέμορφη βραδιά βιώσαμε το βράδυ της Παρασκευής 18/8/2023 στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του ΠΙΟΠ, στο Κεφαλάρι της Δημητσάνας.
Οι “Μνήμες και οι Γεύσεις της Γορτυνίας” παρουσιάστηκαν στον κόσμο της Γορτυνίας αλλά και στους επισκέπτες, σ’ αυτόν τον υπέροχο χώρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ιδανικό για το θέμα του βιβλίου.
Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλίες διακεκριμένων ανθρώπων της κοινωνίας και της επιστήμης, βίντεο με εικόνες από το βιβλίο και παραδοσιακή μουσική.
Εκφράζω δημόσια πολλές ευχαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση του, όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της βραδιάς, καθώς και όσοι παρευρέθησαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 


 

 

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

«Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας» Παρουσίαση βιβλίου στη Δημητσάνα


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας»
Παρουσίαση βιβλίου της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή

Την Παρασκευή 18 Αυγούστου (ώρα 20:00) παρουσιάζεται το βιβλίο της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή με τίτλο: «Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας», στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στη Δημητσάνα.

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Ο Κολοκοτρώνης και …..η μπογάτσα

 
 
 

Αυτή και άλλες πολλές αναφορές στις διατροφικές συνήθειες των αγωνιστών μας μέσα από τα κείμενα των απομνημονευματογράφων της εποχής εκείνης, στο ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στην Επανάσταση, που περιέχεται  στο βιβλίο μου “ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ”.

 

 Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

“Αγροτικόν συμπόσιον...” στην Τροιζήνα 23 Απριλίου 1827 του Αγίου Γεωργίου

 Από το έργο “Ιστορικές Αναμνήσεις” του Νικολάου Δραγούμη
Μια πολύ παραστατική περιγραφή του εορταστικού γεύματος των αγωνιστών ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, που αξίζει να διαβάσει κανείς. 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το απόσπασμα και πολλά ακόμα αποσπάσματα απομνημονευματογράφων της εποχής εκείνης με αναφορά στη διατροφή, περιέχονται στο βιβλίο μου “ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ”, σε ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21.

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

Χαρούμενη Πρωτομαγιά - Καλό μήνα!

 


Χαρούμενη Πρωτομαγιά!
Καλό μήνα να έχουμε!
Τιμή και σεβασμός σ' αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για μια καλύτερη ζωή.
 
 
 
 

Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

Καλή Λαμπρή!

 


Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Καθιέρωση εορτασμού της 25ης Μαρτίου ως Εθνικής Εορτής

 Το έτος 1838 με Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα, που δημοσιεύτηκε στον Τύπο της εποχής, καθιερώθηκε ο εορτασμός Επετείου της Απελευθέρωσης της Ελλάδας από τους Τούρκους την 25η Μαρτίου, ημέρα εορτής  του «Ευαγγελισμού της Θεοτόκου».


Το ιστορικό κείμενο του διατάγματος 980/1838 που καθιέρωνε τη μεγάλη εθνική εορτή, έχει ως εξής:
«Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, θεωρήσαντες ότι η ημέρα της 25ης Μαρτίου, λαμπρά καθ' εαυτήν εις πάντα Έλληνα, διό την εν αυτή τελουμένην εορτήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι προσέτι λαμπρά και χαρμόσυνος, διό την κατ' αυτήν έναρξιν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος του Ελληνικού Έθνους, καθιερούμεν την ημέραν ταύτην εις το διηνεκές ως ημέραν Εθνικής Εορτής και διατάττομεν την διαληφθείσαν Γραμματείαν να δημοσίευση και ενεργήση το παρόν Διάταγμα».

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

 Η παρουσίαση του βιβλίου «ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Δελτίο Τύπου- Ευχαριστήριο

Επηρεασμένη συναισθηματικά από την μεγάλη συμμετοχή των Γορτυνίων, γενικότερα των Αρκάδων και όχι μόνο, στην παρουσίαση του βιβλίου μου “Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας” το βράδυ της Τετάρτης 14/12/2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου “Μελίνα Μερκούρη”, εκφράζω δημόσια πολλές ευχαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση του, όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της βραδιάς, καθώς και όσοι παρευρέθησαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Παρουσίαση του βιβλίου "Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας"-14/12/2022

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου "Προσέληνοι" και η συγγραφέας του βιβλίου "ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ" Μαρίνα Διαμαντοπούλου-Τρουπή, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίνας Διαμαντοπούλου-Τρουπή που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 19.00 στο καλλιτεχνικό καφενείο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου "Μελίνα Μερκούρη", Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον, 2ος όροφος.
Πρόγραμμα παρουσίασης
Ομιλητές:
-Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
-Παναγιώτης Παπαδέλος, Φιλόλογος, τ. Πρόεδρος Συλλόγου Απανταχού Βυτιναίων "Άγιος Τρύφων"
-Γεώργιος Πραχαλιάς, Ταγματάρχης ε.α., γεωπολιτικός επιστήμων
-Γεώργιος Φραγκάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου
Την παρουσίαση θα συντονίσει η κ. Πέννυ Καλύβα, εκδότρια της εφημερίδας "Γορτυνία", Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.
Μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια θα παρουσιάσουν οι: Κώστας Παυλόπουλος,  Γιάννης Παυλόπουλος, Ανδρέας Νιάρχος, Κατερίνα Κατσίγιαννη, Κώστας Γιαννακόπουλος.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

"Μνήμες και Γεύσεις της Γορτυνίας"- η πρώτη μου συγγραφική δουλειά

Φίλες και φίλοι αναγνώστες είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί μια προσπάθεια χρόνων ευοδώθηκε και κρατάω στα χέρια μου ένα πνευματικό μου δημιούργημα!
 
Μιλώ για το βιβλίο «ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», αφιερωμένο με πολλή αγάπη στον τόπο που με γέννησε - όπως και πολλούς από σας - τη Γορτυνία! Το πιο ορεινό, άγονο αλλά και πολύ όμορφο κομμάτι της Αρκαδικής γης!
Σε τούτο το βιβλίο των 440 σελίδων, μετά από μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν με το κεφάλαιο «Η Γορτυνία στο χώρο και στο χρόνο», ο αναγνώστης θα βρει ένα απάνθισμα από φτωχικές γεύσεις, γιορτινές γεύσεις, λαογραφικές αναφορές, ήθη κι έθιμα, μύθους και λαϊκές ιστορίες, φυσικές ομορφιές και αξιοθέατα, αλλά και γορτυνιακές γεύσεις που αντέχουν στο χρόνο, εξελίσσονται και ταξιδεύουν στο μέλλον. Η παραδοσιακή μαγειρική κάθε τόπου κουβαλάει πληθώρα πολιτιστικών στοιχείων.
Η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται είναι από τον μεσοπόλεμο έως τα μέσα της δεκαετίας του ‘70. Από την δεκαετία του ‘80 και μετά άρχισε και στην Γορτυνία η “παγκοσμιοποίηση” των γεύσεων ακόμα και στο πιο απομονωμένο χωριό. Το περιεχόμενο βασίζεται στα βιώματα μου αλλά και στις διηγήσεις των μεγαλυτέρων.
 
Επίσης, περιλαμβάνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με αναφορές στην φτωχική διατροφή των ηρώων και πολεμιστών, μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα των απομνημονευματογράφων και συγγραφέων της εποχής εκείνης, ως φόρος τιμής στους προγόνους μας που, με τον αγώνα τους, μας παρέδωσαν μια ελεύθερη πατρίδα.

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό συμπληρώνει τα κείμενα, με παλιές και σύγχρονες εικόνες, σε μια προσπάθεια το σύνολο να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον στη γευστική παράδοση της Γορτυνίας.
 
Οι γεύσεις και οι μυρωδιές «ξυπνούν» τις πιο δυνατές αναμνήσεις και συγκινήσεις….
Ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ όσοι με βοήθησαν με κάθε τρόπο!!

Σχεδιασμός: Matrix Design - Αποστόλης Παπαγεωργίου -Τρίπολη
 
Προσεχώς θα δημοιεύσω νεώτερη ανακοίνωση για την πρώτη παρουσίαση που θα γίνει στην Αθήνα. Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

Πληθυσμός της Ελλάδας- Πελοπόννησος, Αρκαδία, Γορτυνία το 1844 και το 2022- Σκέψεις και συγκρίσεις

Με αφορμή την Απογραφή 2021 του ελληνικού πληθυσμού ας κάνουμε κάποιες αντιπαραβολές και συγκρίσεις με σχετικές απογραφές  παλαιότερα….αρκετά παλαιότερα….στις αρχές του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Τότε που οι Έλληνες βγήκαν λιγότεροι και αποδεκατισμένοι μέσα από έναν οκταετή Αγώνα για απελευθέρωση από τους Τούρκους και το επόμενο διάστημα προσπαθούσαν να οργανώσουν κράτος, αντιμετωπίζοντας χιλιάδες προβλήματα.

Από ΦΕΚ του 1846 όπου δημοσιεύεται συγκριτικός πίνακας του πληθυσμού κατά τα έτη 1839 έως  1844 ανά περιοχή, παρατηρούμε τα πληθυσμιακά γνωρίσματα που έρχονται σε αντίθεση με τα σημερινά.

Κυρίως εντοπίζονται στην αυξητική τάση του πληθυσμού εκείνη την εποχή, αλλά και στα επόμενα   150 χρόνια, γεγονός που οφείλεται και στα καινούρια ελληνικά εδάφη που ελευθερώθηκαν και ενώθηκαν με την μητέρα Ελλάδα, στην είσοδο Ελήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία κ.λ.π., συγχρόνως όμως χάθηκε πολύς κόσμος από τους διαρκείς πολέμους και τις κακουχίες. 

Αντίθετα, στις μέρες μας παρατηρείται μείωση, την κατιούσα δε πήρε ο πληθυσμός μας από το 2011, όπως δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής. Όσο ανεβαίνει η ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο τόσο μειώνεται ο πληθυσμός, συνηθισμένο φαινόμενο στις ανεπτυγμένες κοινωνίες.

 Ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1844 ανερχόταν σε 930.235 κατοίκους στους 10 μόλις νομούς της χώρας τότε: Αττικής και Βοιωτίας, Ευβοίας,  Φθιώτιδος και Φωκίδος, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Αργολίδος και Κορινθίας, Αχαΐας και Ήλιδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κυκλάδων. 

 

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

“Η Αφήγηση ενός Μαχητή” των Γιάννη Γκιώνη και Διονυσίου Γκιώνη

 Βιβλίο βασισμένο στο χειρόγραφο ημερολόγιο του Ευθυμίου Κατσιάπη, από το χωριό Σέρβου Γορτυνίας, στρατιώτη των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913. Εκδόσεις Historical Quest, 1912.
“Κατέγραψε με συνταρακτική απλότητα και εντιμότητα όσα βίωσε στους Βαλκανικούς  Πολέμους. Συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες μάχες, στα Γιαννιτσά, στου Μπιτζάνι, στο Κιλκίς. Υπέφερε από τις κακουχίες, το αφόρητο κρύο, την έλλειψη εφοδίων και υπέμεινε καρτερικά τη φρίκη του θανάτου και τα γογγητά των τραυματιών.
Ήταν ένας από τους πολλούς ανώνυμους ήρωες των Βαλκανικών Πολέμων, που όπως όλοι οι αληθινοί ήρωες, υπερέβαλλαν εαυτόν, δάμασαν τον φόβο τους και πολέμησαν για τα ιδανικά τους.
Όμως η ιστορία δεν είναι μόνο ένα άθροισμα ηρωικών πράξεων στα πεδία μαχών ή σπουδαίων πράξεων μεγάλων ηγετών. Ο Ευθύμιος Κατσιάπης και οι συμπολεμιστές του ήταν ήρωες στην καθημερινότητά τους. Μετά τον πόλεμο, επέστρεψαν στα χωράφια, στα γραφεία, στα σχολειά, στον καθημερινό μόχθο, αγωνιζόμενοι για ένα καλύτερο αύριο, με όπλα τους όχι το τουφέκι, τη λόγχη και το κανόνι, αλλά το αλέτρι, την τσάπα και την πένα….” Από την περίληψη του βιβλίου.

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Οι Πλαπουταίοι στη συνέχιση του αγώνα για την απελευθέρωση

Τα παιδιά των οπλαρχηγών της Επανάστασης Γεωργάκη και Δημητράκη Πλαπούτα, με εκστρατευτικό σώμα πολεμούν για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου το 1854- Πορεία στο μέτωπο και επιστροφή 

Κόλιας Γεωργάκη Πλαπούτας (φωτο)

«Εις την εκστρατείαν της Καλαμπάκας τω 1854 πλείστοι έσπευσαν εθελονταί εις Θεσσαλίαν υπό τους γενναίους οπλαρχηγούς Πλαπουταίους  Κωνσταντίνον και Κόλιαν, συνάψαντες παρά τα Τρίκκαλα και πεισματώδην μάχην. Ο Γεωργίκος Δ. Πλαπούτας μετέβη εις Άρταν…..».- «Η Γορτυνία» του Τ. Κανδηλώρου, έκδοση 1898  

 

Απόσπασμα από το βιβλίο “ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ” του Αγησίλαου Τσέλαλη (έκδοση 1963), βασισμένο στο αρχείο του στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα:

“Ο διακαής πόθος της ελευθερίας εφλόγιζε τους Θεσσαλούς και τους Ηπειρώτες. Γενικός ενθουσιαμός υπέρ της ενισχύσεως του κινήματος των υπόδουλων αδελφών συνεπήρε τους Έλληνες.
Και οι ελεύθεροι Έλληνες ετάχθησαν ομόφωνοι στο πλευρό τους.