Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Τρίπολη Αρκαδίας-Πλατεία Άρεως, Ο Αρχιστράτηγος του Αγώνα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Η μετεπαναστατική ελεύθερη Ελλάδα-όρια και διοικητική διαίρεση-όρια και διοίκηση στην Αρκαδία

 Όπως γνωρίζουμε, μετά την  Επανάσταση, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν πολύ μικρό και τα βόρεια σύνορα του ακολουθούσαν την νοητή γραμμή από τον Αμβρακικό κόλπο ως τον Παγασητικό. Περιλάμβανε την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα και τα νησιά των Κυκλάδων. Πολλές ακόμα ελληνικές περιοχές παρέμεναν σκλαβωμένες στην οθωμανική αυτοκρατορία.

Με βασιλικό διάταγμα του 1833 “περί διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεως του” κατόπιν γνωμοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, η μικρή ελεύθερη Ελλάδα διαιρείται σε 10 νομούς και 42 επαρχίες.
Α. Ο Νομός της Αργολίδος και Κορινθίας
Β. Ο Νομός της Αχαΐας και  Ήλιδος
Γ. Ο Νομός της Μεσσηνίας
Δ. Ο Νομός της Αρκαδίας
Ε. Ο Νομός της Λακωνίας
ΣΤ. Ο Νομός της Ακαρνανίας και Αιτωλίας
Ζ. Ο Νομός της Φωκίδος και Λοκρίδος
Η. Ο Νομός Αττικής και Βοιωτίας
Θ. Ο Νομός της Ευβοίας.
Ι. Ο Νομός των Κυκλάδων. 

 

Ακολούθησαν αρκετές μεταβολές π.χ. κατά τα έτη 1835, 1836, 1840 και το 1845.

Με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32/1845, επί βασιλείας Όθωνα, καθορίζονται ξανά οι Νομαρχίες και οι Επαρχίες από τις οποίες απαρτιζόταν.
“Περί διαιρέσεως των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Αρχών.
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής και της Γερουσίας εκυρώσαμεν και διατάττομεν
Ο από 20 Ιουνίου (2 Ιουλίου) 1836 περί Διοικητικού διοργανισμού Νόμος ακυρούται, η δε επικράτεια διαιρείται διοικητικώς εις 10 Νομούς και 49 επαρχίας και εις δήμους, εις  έκαστον των οποίων προσδιορίζεται η ανήκουσα περιφέρεια.
Οι νομοί του Βασιλείου είναι:
1. Ο Νομός Αττικής και Βοιωτίας
2. Ο Νομός της Ευβοίας.
3. Ο Νομός της Φθιώτιδος και Φωκίδος
4. Ο Νομός της Ακαρνανίας και Αιτωλίας
5. Ο Νομός της Αργολίδος και Κορινθίας
6. Ο Νομός της Αχαΐας και  Ήλιδος
7. Ο Νομός της Αρκαδίας
8. Ο Νομός της Μεσσηνίας
9. Ο Νομός της Λακωνίας
10. Ο Νομός των Κυκλάδων.

Ακολουθούν οι επαρχίες κάθε νομού (βρίσκονται στις επισυναπτόμενες φωτο). 
 

Σε κάθε νομό και σε κάθε επαρχία ανώτατη διοίκηση έχει ο Νομάρχης ή ο Έπαρχος αντίστοιχα στους δε δήμους ο δήμαρχος, καθώς και τα Νομαρχιακά, επαρχιακά και δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμον γι’ αυτά.
Σε κάθε νομαρχία διορίζεται γραμματέας με βαθμό τμηματάρχη β’ τάξης ο οποίος αναπληρώνει τον Νομάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
“ Διορίζεται ωσαύτως εις έκαστον Νομόν εις ιατρός, έχων θεωρητικάς και πρακτικάς γνώσεις της ιατρικής, της χειρουργίας και της μαμμικής.
Διορίζεται προς τούτοις εις υπογραμματεύς, εις πρωτοκολλλιστής, και γραφείς όχι πλειότεροι των τριών και εις κλητήρ…
Εις έκαστον Νομόν θέλουν διορισθή και μηχανικοί αναλόγως της ανάγκης. Ωσαύτως δε και εμβολιασταί.
Τα καθήκοντα των Νομαρχών, Επάρχων, Ιατρών, Εμβολιστών και Μηχανικών θέλουν προσδιορισθή δια Β. Διατάγματος.
α. Η Μισθοδοσία του Νομάρχου προσδιορίζεται κατά μήνα εις Δραχμάς…….400
β. Η του Γραμματέως της Νομαρχίας ……..200
γ. Η του ιατρού του Νομού……..150
δ. Η του Επάρχου……….200
ε. Η του Γραμματέως αυτού…...120
στ. Η του υπογραμματέως του Νομάρχου…...120
ζ. Η του πρωτοκολλιστού του Νομάρχου και Επάρχου κατά μήνα………60
η. Η του γραφέως του Νομάρχου και Επάρχου…………...50
θ. Η των Εμβολιαστών, όχι ανωτέρω…….60
ι. Η του κλητήρος του Νομάρχου και επάρχου………..30
Έξοδα περιοδείας χορηγούνται εις με τον Νομάρχην κατ’ έτος Δραχμ…... 600
εις δε τον Έπαρχον……..200
Δι’ έξοδα γραφικής ύλης και θερμάνσεως εις μεν τον Νομάρχην κατά μήνα Δραχμ…...50
εις δε τον Έπαρχον…...25
Εις τους Επάρχους τους διευθύνοντας πλειοτέρας Επαρχίας…….35
Δια τα έξοδα της περιοδείας και της γραφικής ύλης δεν υποχρεούται να δώσουν λόγον, ούτε ο Νομάρχης, ούτε ο Έπαρχος.
Εις τον Νομάρχην και Επαρχον θέλει δοθή το αναγκαίον κατάστημα δημοσίαις δαπάναις, καθώς και τα σκεύη δια την πρώτην αποκατάστασιν του Γραφείου αυτών……
Εν  Αθήναις, την 5 Δεκεμβρίου 1845
ΟΘΩΝ
Ο Υπουργός Ι. Κωλέττης
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη σφραγίς του Κράτους
Εν Αθήναις, την 8 Δεκεμβρίου 1845
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
Ζ. Ι. Βάλβης


Όρια και διοίκηση στην Αρκαδία


Με βασιλικό διάταγμα του 1833 “περί διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεως του” η μικρή(γεωγραφικά) ελεύθερη Ελλάδα αποτελείται από την Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Κυκλάδες, διαιρείται δε σε 10 νομούς και 42 επαρχίες.
Για τα όρια και την διοικητική διαίρεση της Αρκαδίας αναφέρεται:


“..Η Νομός Αρκαδίας περιλαμβάνει τας μέχρι τούδε επαρχίας Λεονταρίου, Καρυταίνης, Τριπολιτσά, Αγίου Πέτρου και Πραστού, και διαιρείται εις τας ακολούθους επαρχίας:

1. Την επαρχίαν Μεγαλοπόλεως, συνισταμένην εκ της μέχρι τούδε επαρχίας Λεονταρίου.
Πρωτεύουσα το Λεοντάριον
2. Την επαρχίαν της Μαντινείας, συνισταμένην εκ της μεχρι τούδε επαρχίας Τριπολιτσάς
Πρωτεύουσα Τριπολιτσά(Τρίπολις)
3. Την επαρχίαν  Γορτύνης, συνισταμένην εκ της μέχρι τούδε επαρχίας Καρυταίνης
Πρωτεύουσα Καρύταινα (Γόρτυνα)
4. Την επαρχίαν Κυνουρίαν, συνισταμένην εκ της μέχρι τούδε επαρχιών Αγίου Πέτρου και Πραστού.
Πρωτεύουσα ο Πραστός (Πρασιαί).
Μητρόπολις του Νομού Τριπολιτσά (Τρίπολις)”.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε τον νομό Μεσσηνίας γιατί περιλάμβανε περιοχή που αργότερα και μέχρι σήμερα περιήλθε στον Νομό Ηλείας. Δηλαδή “την επαρχίαν Ολυμπίαν, την οποίαν σχηματίζουν η μέχρι τούδε επαρχία Φαναρίου, και τα επί της αριστεράς όχθης του Αλφειού  κείμενα μέρη του Πύργου (η αρχαία Πισάτις). Πρωτεύουσα το Φανάριον (Παρρασία)”.

Ακολούθησαν τροποποιήσεις το 1835, 1836, 1841 και το 1845.

Με βασιλικό διάταγμα του 1835 “περί σχηματισμού των δήμων του Νομού της Αρκαδίας” οριοθετήθηκε η Αρκαδία και οι δήμοι που την αποτελούσαν.
“Τα όρια του Νομού Αρκαδίας αρχίζουν κατά μεν το ανατολικόν  από τους πρόποδας του όρους Σκιαθεως (Σεϊτάν), και προχωρούν έως τους πρόποδας του όρους Ζαβίτσας, από τούτο δε το μέρος εξακολουθούν την ήδη γενομένην οροθεσίαν του Νομού της Αργολίδος και Κορινθίας, κατά το από 28 Απριλ.(10 Μαΐου) διάταγμα.
Από δε τους πρόποδας του όρους Ζαβίτσας, τα όρια προχωρούν προς το Άστρος κατά την θάλασσαν, εκτείνονται κατά μήκος αυτής μέχρι των εκβολών του ποταμίσκου Μούστου εξακολουθούντα έπειτα τον ρουν αυτού, παραλείπουσι τον Άγιον Ανδρέαν, το Κορακοβούνι, και τον Πραστόν εις τον Νομόν Λακωνίας,  συμπεριλαμβάνουν τα χωρία Σιταίναν, Καστανίτσας και Κολίνας, και προχωρούν προς το όρος το Χέλμον. Εντεύθεν καταβαίνουσιν εις το μικρόν χωρίον Κυπαρίσσι, και παραλείποντα αυτό εις τον Νομόν της Λακωνίας, προχωρούν μέχρι του όρους Ξηροβουνίου.
Εκείθεν αναβαίνουσι τα όρια προς άρκτον  μέχρι Κοκάλων, και προχωρούν έως το Ίσαρι, συμπεριλαμβάνοντα τα χωρία Κυράδες, Σούλο και Χράμον, εκείθεν δε προς το Τετράζι, και μετά ταύτα προχωρούν προς το Διαφόρτι, και συμπεριλαμβάνουν εν αυτοίς το χωρίον Καρυαίς, παραλείποντα εις τον Νομόν Μεσσηνίας τα χωρία Βερέκλα και Αμπελώνα. Από δε το Διαφόρτι ακολουθούν την αυτήν διεύθυνσιν, και διαβαίνοντα δια του Βλαχοράφτη εκτείνονται μέχρι της παρά το χωρίον Πυρί, συμπιπτούσης συρροής του Λάδωνος και του Αλφειού ποταμού.
Από δε του Πυρί ακολουθούν την ροήν του Ρουφιά ποταμού έως τους πρόποδας του όρους Σκιάθεως, όπου συμπεριλαμβάνοντα το χωρόν Δάρα, και παραλείποντα και το χωρίον Παγκράτι εις τον Νομόν της Αχαΐας και Ήλιδος”.
Αι επαρχίαι του Νομού θέλουσι περιέχει τους ακολούθους Δήμους:
α. Η επαρχία Μαντινείας θέλουσι περιέχει τους ακολούθους Δήμους:
1. Τριπόλεως, 2. Μαντινείας, 3. Ορχομενού, 4. Καφυών, 5. Νάσων, 6. Ελισσούντος, 7. Φαλάνθου, 8. Μαινάλου, 9. Βαλτετσίου, 10. Ορεσθασσίου, 11. Καλτεζών, 12. Μανθυρέας, 13. Ασέας, 14. Παλλαντίου, 15. Τεγέας, 16. Γερέας, 17. Κορυθίου

β. Η επαρχία Μεγαλουπόλεως περιέχει τους ακολούθους δήμους:
1. Φαλαισίας,  2. Θειουντίας, 3. Μεγαλουπόλεως, 4. Λυκοσούρας, 5. Δασέας,  6. Δυρραχίου, 7. Γασεών.

γ. Η επαρχία Γόρτυνος περιέχει τους ακολούθους δήμους:
1. Θεισόας, 2. Ζατούνης, 3. Μεθυδρίου, 4. Αργυρού, 5. Καρνεσίου, 6. Θελπούσης, 7. Τευθίδος,
8. Λυκουρίας, 9. Ηραίας, 10. Τρικολώνων, 11. Υψούντος, 12. Γόρτυνος, 13. Βερένθης, 14. Τουθόας

δ. Η επαρχία Κυνουρίας θέλει περιέχει τους ακολούθους δήμους:
1. Θυρέας, 2. Τανίας, 3. Δολιανών, 4. Βερβαίνων, 5. Πάρνωνος, 6. Σιτάνης, 7. Πλατανούντος

Το έτος 1840 (ΦΕΚ 1841) έγιναν συγνωνεύσεις δήμων  κι έτσι στην επαρχία Γορτυνίας οι υπάρχοντες 22 δήμοι μετασχηματίστηκαν σε 12, ως εξής:
Ελευσίνος, Θαλπούσης, Τροπαίων, Τευθίδος, Θεισόας, Γόρτυνος, Τρικολώνων, Νυμφασίας, Μυλάοντος, Κλείτορος, Λυκουρίας και Ηραίας.
(λεπτομέρειες στις επισυναπτόμενες φωτο) 

 

Ήταν μια εποχή που, μετά τον Αγώνα της απελευθέρωσης, δινόταν ένας άλλος αγώνας, της οργάνωσης του κράτους με χιλιάδες προβλήματα πάσης φύσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου