Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Βαλσαμόχορτο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για απόρους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-

Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα

Την Παρασκευή 05-06-2015 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο προσδιορισμός των Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» στη Ελλάδα.
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, η οποία όμως συνοδεύεται και από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια.
Για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αρκαδίας, Δικαιούχος και Επικεφαλής Εταίρος του Προγράμματος ορίστηκε ο Δήμος Τρίπολης. Στην Σύμπραξη συμμετέχουν οι Μητροπόλεις Μαντίνειας και Κυνουρίας, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, ο Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Μεγαλοπόλεως Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, ο  Δήμος Νότιας Κυνουρίας και Κοινωνικοί Φορείς στην Π.Ε.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 25416/1618/05-06-2015 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλούνται όλες οι Κοινωνικές Συμπράξεις να δημοσιεύσουν σχετική πρόσκληση στους δυνητικά ωφελούμενους της οικείας Π.Ε.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Από το διάστημα 1 έως 31 Ιουλίου 2015 θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνονται υπόψη δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).

Αναλυτικά,
η διαδικασία υπαγωγής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα, είναι η ακόλουθη:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στους Δήμους της ΠΕ Αρκαδίας.
Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οποίας θα έχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά την ηλεκτρονική Αίτηση του δυνητικά ωφελούμενου και κατόπιν διασταύρωσης των περιλαμβανόμενων στην Αίτηση στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και άλλες σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων με τις οποίες διασυνδέεται, επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθεισών αιτήσεων και εκδίδει πίνακα ωφελουμένων, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή ανά γεωγραφική ζώνη κάλυψης των Κοινωνικών Συμπράξεων.
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε διαβιβάζει τον πίνακα ωφελουμένων στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας η οποία τον προωθεί στον Δικαιούχο κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης. Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσον των ωφελουμένων.
Ο δυνητικά ωφελούμενος ενημερώνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της Αίτησής του, με γνωστοποίηση της αιτίας απόρριψης στην ηλεκτρονική του Αίτηση και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στους Εταίρους όπου υπέβαλλαν την αρχική τους Αίτηση και να εκτυπώνουν το αυτοματοποιημένο, εγκριτικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλει Αίτημα επανεξέτασης κατά της πράξης απόρριψης, μετά την ενημέρωσή του ότι απορρίφθηκε η Αίτησή του.
Το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί μόνον επί του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης ο οποίος αναφέρεται ρητά στο μήνυμα ενημέρωσης του δυνητικά ωφελούμενου. Η υποβολή γίνεται γραπτώς στον φορέα εξυπηρέτησης του δυνητικά ωφελούμενου. Οι Δικαιούχοι συγκεντρώνουν τα αιτήματα και τα αποστέλλουν στην Επιτροπή Κρίσης, που θα συσταθεί με Υπουργική Απόφαση, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το αίτημα επανεξέτασης δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημόσιας ενημέρωσης περί έκδοσης των αποτελεσμάτων και αποστολής τους με το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά την ενημέρωση με τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων από την Επιτροπή Κρίσης, εκδίδει συμπληρωματικό Πίνακα Ωφελουμένων, τον οποίο διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, η οποία τον προωθεί στον Δικαιούχο κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης.
Στις περιπτώσεις των αστέγων, έτσι όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Υπουργική Απόφαση, οι Εταίροι θα διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια ερευνών πεδίου, το πόρισμα των οποίων θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική Απόφαση Ένταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πόρισμα της κοινωνικής έρευνας διαβιβάζεται και τηρείται στο αρχείο του Δικαιούχου, ενώ η κοινωνική έρευνα καθεαυτή τηρείται στο αρχείο του Εταίρου για το λογαριασμό του οποίου εκπονήθηκε.

Κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα

Με την υπ’ αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Το εισόδημα του δυνητικά ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι,
προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας
και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Οικογενειακή Κατάσταση                                                Ετήσιο Εισόδημα    Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο Άτομο                                                              3000                           250
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος
 ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος                              4500                           375
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος
 η άτομομε 2 εξαρτώμενα ανήλικα μέλη                                 5400                           450
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 
ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη                                 6300                           525
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
 ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη                                7200                           600
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
 ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη                                8100                           675

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α). αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης.
β). Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξω-ϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Β. Περιουσιακά κριτήρια
α). Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ” άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β). Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ). Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις
α). Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
β). Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχο- κοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ). Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
δ). Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.


Προσοχή!
Η περίοδος των αιτήσεων μετατίθεται. Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων από 15 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015


Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Έναρξη εργασιών της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας για το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για απόρους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη εργασιών της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Την Πέμπτη 18-6-2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Τριπόλεως έγινε έναρξη εργασιών της Κοινωνικής Σύμπραξης για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι εκπρόσωποι των Εταίρων και Συνεργατών της Κοινωνικής Σύμπραξης ως ακολούθως:
Από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, ο ιερέας Ιωάννης Σουρλίγκας,
Από την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, ο πατήρ Ευμένιος Κοϊνάκης,
Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η Δ/ντρια Κοινωνικής Μέριμνας κα Αγγελική Πουλοπούλου και η Κοινωνική Λειτουργός κα Δήμητρα Παπούλια,
Από το Δήμο Τρίπολης που είναι ο επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αρκαδίας, ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Παυλής και η Δ/ντρια Προγραμματισμού κα Αικατερίνη Σιάμπου και ο κ. Δημήτριος Λύρας στέλεχος της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Από το Δήμος Β. Κυνουρίας, ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μαντάς και η Υπεύθυνη του Τμήματος Πρόνοιας κα Βίκυ Μποβολανέα
Από το Δήμο Γορτυνίας η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Μαρίνα Διαμαντοπούλου,
Από το Δήμο Μεγαλόπολης, ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Ανδρέας Δούκουρης, η Δ/ντρια του ΝΠΔΔ κα Χριστίνα Τσίρη και η Ειδική Συνεργάτης κα Ευαγγελία Μπάρλα,
Από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αρκαδίας ΑΝΕΛΙΞΗ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Αντιδήμαρχος Τρίπολης κ. Δημήτριος Βόσνος,
Από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Αρκαδίας, ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Καραλής και ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος,
Από το Σύλλογο Πολυτέκνων Αρκαδίας, ο κ. Μανιατάς Δημήτριος Γεν. Γραμματέας και ο κ. Νεκτάριος Σιάμπος Ταμίας,
Από το Σύλλογο Τριών Τέκνων Τρίπολης & Όμορων Δήμων, ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Καμπούρος,
Από το Σύλλογο Τριτέκνων Μεγαλοπόλεως & Γόρτυνος «Ο ΑΡΚΑΣ», εκπρόσωπος ο κ. Νικόλαος Αποστολόπουλος,
Από το Ίδρυμα Επαμεινώνδα Βοσυνιώτη, η Δ/ντρια κα Δήμητρα Κοσμοπούλου,
Στην Κοινωνική Σύμπραξη συμμετέχει και ο Δήμος Ν. Κυνουρίας. Ο Δήμαρχος κ Χαράλαμπος Λυσίκατος, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του. Επίσης στην Σύμπραξη συμμετέχουν  Το χαμόγελο του παιδιού και ο Σύλλογος Νεφροπαθών Αρκαδίας οι οποίοι απουσίαζαν λόγω άλλων υποχρεώσεων.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής:
•    Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης από τους Εταίρους για την υλοποίηση του Προγράμματος
•    Τρόποι και ενέργειες των Εταίρων ώστε το Πρόγραμμα να έχει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, ώστε η ενημέρωση να διαχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και οι δυνητικά ωφελούμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής.
•    Τρόποι υποβοήθησης των ωφελουμένων από την Κοινωνική Σύμπραξη, για την υποβολή της αίτησης τους,
•    Προβλήματα και αδυναμίες του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, η οποία όμως συνοδεύεται και από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Σύμφωνα με την αριθμ. 25416/1618/05-06-2015 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελουμένων για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα ξεκινά την 1η Ιουλίου και τελειώνει την 31η  Ιουλίου 2015. Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση της Κοινωνικής Σύμπραξη ΠΕ Αρκαδίας που περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

10η Έκθεση αγροτικών προϊόντων- Γιορτή ρίγανης στο χωριό Κοκκοράς Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) με την συνεργασία του Συλλόγου Κοκκοραίων «Ο Προφήτης Ηλίας», θα οργανώσουν την 10η Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων-Γιορτή ρίγανης  που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Κοκκοράς Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, ώρα 8.30 μ.μ.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση αγροτικών προϊόντων, ενημερωτικές ομιλίες, ειδικό αφιέρωμα στις τοπικές παραδοσιακές γεύσεις, παρουσίαση αφιερώματος στους ανθρώπους της αγροτιάς με τραγούδια από την δημοτική μουσική παράδοση με το συγκρότημα των Γιώργου Δαλιάνη και Διαμαντή Ρουμελιώτη.

Οι παραγωγοί αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων της Γορτυνίας και όχι μόνο που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην έκθεση μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2797022700, 6948829735, 6944275661

                                                                            

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Εορτάστηκε η 194η Επέτειος της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Στεμνίτσα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εορτάστηκε με λαμπρότητα, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, η 194η Επέτειος της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Στεμνίτσα Γορτυνίας.
 
Η Α’ Πελοποννησιακή Γερουσία συγκροτήθηκε στις 26 Μαΐου 1821 στην Ι.Μ. Καλτεζών Αρκαδίας και αποτέλεσε τη πρώτη Διοίκηση των επαναστατημένων Ελλήνων. Έδρα της Γερουσίας ορίσθηκε η Στεμνίτσα και την άλλη μέρα, στις 27 Μαΐου 1821 συνεδρίασε στην Ι.Μ. Χρυσοπηγής Στεμνίτσας, η οποία αποτέλεσε για λίγες μέρες την έδρα της πρώτης διοίκησης της απελευθερωμένης Ελλάδας.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

194η Επέτειος της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Στεμνίτσα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), με την συνεργασία των τοπικών και πολιτιστικών φορέων της Στεμνίτσας θα τιμήσουν την 194η Επέτειο της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας στην επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 στην Στεμνίτσα Γορτυνίας.

Η Α’ Πελοποννησιακή Γερουσία συγκροτήθηκε στις 26 Μαΐου 1821 στην Ι.Μ. Καλτεζών Αρκαδίας και αποτέλεσε τη πρώτη Διοίκηση των επαναστατημένων Ελλήνων.
 Έδρα της Γερουσίας ορίσθηκε η Στεμνίτσα και την άλλη μέρα, στις 27 Μαΐου 1821 συνεδρίασε στην Ι.Μ. Χρυσοπηγής Στεμνίτσας, η οποία αποτέλεσε για λίγες μέρες την έδρα της πρώτης διοίκησης της απελευθερωμένης Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει:
7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της  Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής

10.00 π.μ. Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτυνος και   Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία

10.20 π.μ. Πανηγυρικός της ημέρας από τον κ. Δημήτρη Στράνη, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Επιστήμης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Εντεταλμένο  Διδάσκοντα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω  και Συμβούλιο της Επικρατείας

11.20 πμ. Δημοτικοί χοροί στη πλατεία της Στεμνίτσας από το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυτίνας «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Έναρξη λειτουργίας των Ιαματικών Πηγών Ηραίας για την θερινή περίοδο 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας(ΔΗΚΕΓ), την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, στις εγκαταστάσεις του  Υδροθεραπευτηρίου των Ιαματικών Πηγών Ηραίας στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα του Δήμου Γορτυνίας, έκανε την έναρξη της περιόδου λειτουργίας 2015 των Λουτρών, με μια λιτή τελετή που περιλάμβανε αγιασμό, ομιλίες, παρουσίαση διαφημιστικού φυλλαδίου, κ.ά.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος και μέλη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Γορτυνίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας(ΔΗΚΕΓ), ο πρόεδρος της Τ.Κ. Λουτρών και κάτοικοι της περιοχής.
Στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένοι οι γιατροί πολλών ειδικοτήτων της εθελοντικής ομάδας «Χέρι χέρι», που ήρθαν από την Πάτρα για προσφορά δωρεάν εξετάσεων στους κατοίκους της Γορτυνίας το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Την εκδήλωση κάλυψε το τηλεοπτικό κανάλι IONIAN CHANNEL.
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, καλωσόρισε τους εκλεκτούς επισκέπτες και όλους τους  παρευρισκόμενους και μίλησε για τις ενέργειες που κάνει ο Δήμος Γορτυνίας για την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  της Γορτυνίας. Επίσης μίλησαν, ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μητρόπουλος, η πρόεδρος ΔΗΚΕΓ κ. Μαρίνα Διαμαντοπούλου, ο δημ. σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μέγας  και από την εθελοντική ομάδα «Χέρι χέρι» η πρόεδρος κ. Αγγελική Νικολοπούλου και ο γιατρός κ. Δημήτρης Αντωνόπουλος.
Ανακοινώνεται για τους ενδιαφερόμενους, ότι:
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΓ, λόγω της οικονομικής κρίσης, έγινε μείωση του αντιτίμου εισόδου στο Υδροθεραπευτήριο. Έτσι εφέτος, η τιμή για τις απλές λούσεις ορίζεται στα τρία (3) ευρώ και για το υδρομασάζ στα τέσσερα (4) ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Γορτυνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με πρωτοβουλία του Δήμου Γορτυνίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας(ΔΗΚΕΓ), και της εθελοντικής ομάδας «Χέρι-Χέρι» που εδρεύει στην Πάτρα και την συνεργασία των Κέντρων Υγείας Τροπαίων, Δημητσάνας και του Περ. Ιατρείου  Βυτίνας, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015,   δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους της Γορτυνίας.
Η αποστολή της ομάδας «Χέρι-Χέρι»  έφτασε στην Γορτυνία το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2015 και παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης λειτουργίας 2015 των Ιαματικών Πηγών Ηραίας, που οργανώθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Γορτυνίας.
Οι εθελοντές πανεπιστημιακοί ιατροί που συμμετείχαν στην ομάδα και προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους είναι:

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις εγκαινίων του Menalon Trail στην Γορτυνία

Εικόνες από την Στεμνίτσα του Δήμου Γορτυνίας, όπου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, έγιναν τα εγκαίνια του μονοπατιού Menalon Trail, του πρώτου μονοπατιού στην Ελλάδα που πήρε ευρωπαϊκή πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων.
Το Menalon Trail διέρχεται από Στεμνίτσα, Φαράγγι Λούσιου, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο, Λαγκάδια.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 30,31/5 και 1/6/2015 σε όλα τα χωριά από τα οποία διέρχεται το μονοπάτι. Το εγχείρημα ήταν μια πρωτοβουλία ομάδας εθελοντών με συντονιστή τον οικονομολόγο κ. Γιάννη Λαγό  από την Στεμνίτσα Γορτυνίας, με την τεχνική καθοδήγηση του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων (ΣΑΟΟ), προετοιμασίας 10 μηνών και την υποστήριξη από τα αρχικά βήματα  του Δήμου Γορτυνίας.
Επίσης την σοβαρή αυτή προσπάθεια για τον τουρισμό της περιοχής στήριξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου,  ενώ οι εκδηλώσεις των εγκαινίων έγιναν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.
Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν πεζοπορίες, μουσικά συγκροτήματα, τοπικά κεράσματα, παραδοσιακά δρώμενα στην εξοχή, κ.λ.π.