Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Απρίλιος 2021! Καλό μήνα! Ανοιξιάτικη εικόνα από την πλατεία του χωριού Παλούμπα Γορτυνίας. Σε πρώτο πλάνο η προτομή του αγωνιστή του 21, στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα και πίσω η αποκατασθείσα ιστορική οικία του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Η Μάχη στης “Γριάς το Διάσελο”-Σέρβου Γορτυνίας

 Η Μάχη στης “Γριάς το Διάσελο” ή “Γριάς το Σωρό”, τοποθεσία στην πλαγιά του Αρτοζήνου, στο χωριό Σέρβου Γορτυνίας


Ήταν η δεύτερη χρονιά (1826) που ο Ιμπραήμ πασάς “αλώνιζε” στην Πελοπόννησο, κτυπώντας, καίγοντας, αιχμαλωτίζοντας, λεηλατώντας όλες τις περιοχές, ενώ οι Έλληνες αγωνιστές έδιναν μάχες σ’ ολα τα μέτωπα. Στης Γριάς το Διάσελο οι Δημήτρης Πλαπούτας και Φώτης Δάρας επικεφαλής σώματος αγωνιστών αντιμετώπισαν επιτυχώς τα στρατεύματα του Ιμπραήμ.

 

 

 

 

 

 
“…..και ο Ιμπραϊμ, άλλως ή ως ενόμιζον οι Έλληνες πράττων, διαμοιράσας τον στρατόν του εις αξιόμαχα αποσπάσματα, τινά μεν της 11 Μαϊου έπεμψεν εκ Τριπόλεως  ως εις περίπατον κατά τας επαρχίας αγίου Πέτρου και Σπάρτης, τινά δε και προς την Καρύταιναν, προς τε λαφυραγωγίαν και κατασκόπευσιν που αλλού είναι εστρατοπεδευμένοι Έλληνες, και προς αντιπερισπασμόν ή διάλυσιν του εν Δερβενίω σώματος,
Οι μεν ουν προς την Καρύταιναν(επαρχία) πεμφθέντες  Τούρκοι διελθόντες δι’ Αλωνίσταιναν και Βυτίνης έφθασαν και τότε μέχρις Άκωβας και Περαμεριάς καταστρέφοντες παν το προστυχόν και λεηλατούντες.
Χίλιοι δ’ εξ αυτών περίπου πεζοί και ιππείς, χιλιάδας συνοδεύοντες  προβάτων και άλλων πτηνών, προσεβλήθησαν εις τε του Σέρβου και της Γρηάς το Διάσελον από τους Πλαπουταίους, τον Φώτιον Δάραν και άλλους εκ των εκείσε, οι οποίοι εφόνευσαν τινας και έσωσαν πάντα τα αγόμενα….”
Μιχ. Οικονόμου “Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας”

 Οι φωτογραφίες είναι από το μνημείο, του οποίου τ' αποκαλυπτήρια έγιναν το 2000 παρουσία του υπουργού, αείμνηστου Ευάγγελου Γιαννόπουλου. 
 

 

 

 

 

Ο δε Τάκης Χ. Κανδηλώρος  περιγράφει εν συντομία τις επιδρομές και  λεηλασίες των επαρχιών του Μωριά από τον Ιμβραήμ, την συγκεκριμένη περίοδο :
“..Ο δε Ιμβραήμ αποβιβασθείς τότε και διαιρέσας εν Πάτραις τον στρατόν αυτού, το μεν ήμισυ έστειλε δι’ Ηλείας εις Μεθώνην, αυτός δε δηών την επαρχίαν Καλαβρύτων έφθασεν εις Τρίπολιν.
Νέος πανικός κατέλαβε τους δυστήνους Μωραϊτας. Πάντες ασφαλίζοντες τας οικογενείας αυτών, σπεύδουσιν εις τα στρατόπεδα του Κολοκοτρώνη. Αλλ’ ο Ιμβραήμ προς βιαίαν διάλυσιν  αυτών στέλλει άγρια αποσπάσματα εις όλας τας επαρχίας. Εν τοιούτον έκαυσε πάλιν την Βυτίναν, έφθασεν εις Άκοβαν, διέβη τον Λάδωνα, ελεηλάτησε την Θέλπουσαν και απήγαγε χιλιάδας προβάτων και κτηνών. Αλλ’ ο Πλαπούτας ενεδρεύσας εις Σέρβου έτρεψε τους Τούρκους εις φυγήν παρά της γρηας το Διάσελον και ήρπασε την λείαν, εν ώ ο μέγας Γέρων διέτρεχεν ακαταπόνητος όλην την Πελοπόννησον...”
Τάκη Χ. Κανδηλώρου “Ιστορία της Γορτυνίας από Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι τα καθ' ημάς” έκδοση 1898


Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς (8-5-1821) -Οδυσσέας Ανδρούτσος

“...Πρώτου συμβουλίου πολεμικού γενομένου μεταξύ Οδυσσέως, Πανουριά και Δυοβουνιώτου, συνωμολογήθη η θέσις της Γραβιάς, ως αρμοδία προς αντίστασιν κατά του εχθρού, διευθυνομένου κατά της Αμφίσσης. Ο Οδυσσεύς ηρώτησε τότε τον Πανουριάν και Δυοβουνιώτην, εαν κλείωνται εν τω πανδοχείω, ούτοι δ’ απεποιήθησαν, και εντεύθεν αυτός μεν ανεδέχθη τούτο, θέλων τους αξιωτέρους των στρατιωτών εξ όλων των σωμάτων, εκείνοι δε προσδιωρίσθησαν, ινα καταλάβωσιν έξωθεν τα στενά της οδού προς αντιπερισπασμόν των πολεμίων. Ότε δε εφάνη ερχόμενος ο Ομέρ Βρυώνης, ανατέλλοντος του ηλίου της 8 Μαϊου, δευτέρα εγένετο σύσκεψις, καθ΄ην ενεκριθη, προτάσει του Οδυσσέως, ίνα καταληφθώσι τα μεν αριστερά της οδού κατά το μέρος της βρύσεως, ονομαζόμενον Σόντσικα, παρά του Κοσμά Σουλιώτου, προς ον, ως και προς τον Κατσικογιάννην, υπεσχέθησαν άπαντες εγγράφως τας μισθοδοσίας εξ εκατόν γροσίων……

….ηθέλησεν έτι ο Οδυσσεύς, όπως αποπειραθή της γενναίας, ή μη, καρδίας των συμπολεμησόντων μετ’ αυτού εν τω πανδοχείω, όπερ ην πλινθόκτιστον και αδύνατον ως τοιούτο, άφησε δε ελευθέραν εκάστω την απόφασιν του συναποκλεισμού, και προς τον σκοπόν τούτον αρξαμενος πρώτος του συνήθους ηρωϊκού χορού, μεταστραφείς προς τους περιϊσταμένους είπε: “ Ε, παιδιά, όποιος θέλη να μ’ ακολουθήση, ας πιασθή ς’ τον χορό!”  Έλαβον ούτω κατά προαίρεσιν μέρος εις κατόπι του άλλου είκοσι και εκατόν εκ των εκλεκτοτέρων, εν οίς και ο Γούρας, και ο Παπανδριάς, και ο Τράκας, και ο Αναστάσιος Μάρος, και ο Βουτούνης, όλοι αξιωματικοί οι μεν του πανουριά οι δε του Δυοβουνιώτου. 
Συνετάγησαν ωσαύτως εν τω χορώ τούτω της ζωής ή του θανάτου και εκ των αμέσως ακολουθούντων τον Οδυσσέα, ο Αγγελής Νικολάου Γοβγίνας Ευβοεύς, ο Μουστ’αφας Τουρκαλβανός, οι Ξηρομερίται Καπογιωργέοι, ο Ζαφείρης Επτανήσιος και τινές Οιανθείς υπό τον Κίρκον Οιανθέα. Ούτως δε, σύροντος την χορείαν του Οδυσσέως, εισήλθον εν τω πανδοχείω, όπερ δραστηρίως παρεσκεύασαν ευθύς προς πόλεμον, οι μεν μεταφέροντες ύδωρ, οι δε φράττοντες τας θύρας δια πετρών, οι δε ανοίγοντες τας αναγκαίας τοξότιδας. Μετά τούτων συναπεκλείσθησαν και οι τρεις ξενοδόχοι…..

...Του Οδυσσέως η μορφή έφερεν ηνωμένα το ωραίον και την ηρωϊκήν έκφρασιν. Συνίστων δε αυτόν ανάστημα μεσαίον και ευρύνωτον, μέτωπον πλατύ, κόμη ξανθή, μύσταξ δασύς και προς τα έξω τείνων, συνωφρυωμένον βλέμμα, ωκυποδία απαράμιλλος, βραδυλογία πονηρά, κρυψίνοια και αποφασιστικός χαρακτήρ……
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι περί τον Ομέρ Βρυώνην…..διαιρεθέντες τριμερείς, οι μεν επέπεσον κατά του Δυοβουνιώτου και Πανουριά προς τα αριστερά της οδού, και κατά του Κοσμά Σουλιώτου προς τα δεξιά, οι δε προσδιωρίσθησαν κατά του Οδυσσέως προς το κέντρον…. Επολέμησαν μεν ενταύθα οι περί τον Δυοβουνιώτην, Πανουριάν και Κοσμάν, μετά γενναιότητος κατά πρώτον, αλλ’ επί τέλους εξεβλήθησαν των θέσεων και διεσκορπίσθησαν εις τα όρη. Επομένως η όλη δύναμις του εχθρού συνεσωματώθη κατά του Οδυσσέως…..”
….προεπορεύετο του τουρκικού στρατού...έφιππος γέρων δερβίσης...ο Ομέρ Βρυώνης  απέστειλε τούτω τον δερβίσην αυτόν, όπως υπενθυμίση τας περί γενικής οπλαρχηγίας υποσχέσεις τούτου και κατορθώση την κένωσιν του πανδοχείου. Ο Οδυσσεύς, γνωρίζων καλώς,….προσηγόρευσεν αυτώ αλβανιστί. Ο δερβίσης αντεχαιρέτησε και εζήτησεν ιδίαν μετ’ αυτού συνέντευξιν, αλλ’ υβρίσθη και ανθύβρισεν, ότε πυροβόλον ελληνικόν, το του Οδυσσέως, ήστραψε, και την κεφαλήν αυτού διαπέρασε σφαίρα θανάτου…..”
Ακολούθησε σφοδρή επίθεση  των τουρκικών στρατευμάτων εναντίον των έγκλειστων στο πανδοχείο λίγων Ελλήνων αλλά δέχτηκαν αποφασιστική απόκρουση. Άλλα δυο κύματα επιθέσεων των Τούρκων αντιμετώπησαν επιτυχώς  οι αποκλεισμένοι Έλληνες  με αρχηγό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ώσπου αντελήφθησαν ότι οι Τούρκοι θα φέρουν κανόνια. Τότε αποφάσισαν προσεκτική έξοδο κατά τις νυκτερινές ώρες.
“….Οι Τούρκοι τέως νοήσαντες επυροβόλησαν. Ο Οδυσσεύς βοήσας ήδη: “Άπάνω τους, παιδια!” αντεπυροβόλησεν, ότε οι Αλβανοί πτοηθέντες ήνοιξαν δίοδον…...
…..Ούτως εισήλθε κατά την επιούσαν εν τη Γραβιά ο Ομέρ Βρυώνης θαυμάζων, πως ολίγιστοι άνδρες απέναντι πολυαρίθμου και ανδρείου στρατού αντετάχθησαν, κλεισθέντες εντός τοίχου πλινθίνου. Εκεί δε διέμεινεν  οκταήμερος, θάψας τους νεκρούς αυτού υπέρ τους τριακοσιους, εξ ων πολλοί διακεκριμενοι ήσαν…..Των Ελλήνωννη ζημία περιωρίσθη εις εξ θανατωθέντας, εν οις ηριθμούντο ο περίφημος Αθανάσιος καπλάνης και έτερος Αθανάσιος  Σεφέρης λεγόμενος, δύο δε επληγώθησαν, εξ ωβ υπήρχεν ο γνωστός το όνομα Κωνσταντίνος Καπογεωργάκης.
Της Γραβιάς η ηρωϊκή αύτη μάχη αντεστάθμισεν οπωσδήποτε την των Θερμοπυλών. Εγένοντο μεν και κατ’ αμφοτέρας κύριοι του πεδίου οι Τούρκοι. Είδον όμως και επί της πρώτης και επί της δευτέρας την γενναιοτέραν και αποφασιστικωτέραν αντίστασιν. Είδον αντί του Διάκου ένα Οδυσσέα, επίσης μεν άτρομον, αλλά σοβαρώτερον και σταρτηγικώτερον, τον Οδυσσέα, ον εγνώριζον κάλλιστα εκ των προτέρων, και δια τούτο ετοίμως παρεχώρουν αυτώ τα πάντα, είπερ εδέχετο την μετ’ αυτών ένωσιν λόγω υποταγής. Προ πάντων δε είδον οι Τούρκοι, ότι ουδέν εκέρδησαν αποτέλεσμα γενικόν εκ της διπλής μάχης των Θερμοπυλών και της Γραβιάς….
Δυνάμεθα μάλιστα ειπείν, ότι η μάχη της Γραβιάς, ως κωλύσασα την άμεσον μετάβασιν του Μεχμέτ πασσαά εις την Πελοπόννησον, ηυκόλυνε τον μετ’ ου πολύ θρίαμβον του Βαλτετσίου κατά του Κεχαγιά βεγή. Εντεύθεν ο Οδυσσεύς και οι εν Γραβιά, άλλοι κατά την γενναιοψυχίαν και την υπέρ πατρίδος αυταπάρνησιν Οδυσσείς, αθάνατον εκτήσαντο την ευγνωμοσύνην αυτής…..
 

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ι.Ν.Ζωοδόχου Πηγής Σέρβου και ο αγωνιστής Φώτης Δάρας

 


Σήμερα εορτάζει ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής του χωριού Σέρβου Γορτυνίας
Χρόνια πολλά!
Μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του ναού και στον αγωνιστή Φώτη Δάρα που συνδέεται άμεσα.
Η επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας πλευρά του ναού:

“Τον  ναόν τούτον
εκ βάθρων μεν ανήγειρεν πάλαι
Τούρκων κρατούντων
Ιωάννης ο Δάρας
ερειπωθέντα δ’ ανοικοδόμησεν
ευρύτερον ιδίοις  δαπανήμασιν
ο δισέγγονος εκείνου
Δημήτριος  Φωτίου Δάρας
εν μηνί  Αυγούστω
1872 “

 


Ο Φωτάκος, υπασπιστής και γραμματικός του Θ. Κολοκοτρώνη στο βιβλίο του «Πελοποννήσιοι Αγωνιστές του 1821», αναφέρει για τον Φώτη Δάρα: “Κατήγετο εκ του χωρίου Σέρβου. Παρακολουθών δε τον στρατηγόν Δ. Πλαπούταν εχρησίμευσε και ως γραμματικός και ως στρατιωτικός. Οι συγγενείς του και οι συγχώριοί του ήσαν πάντοτε μαζί του εις τους πολέμους, η δε οικογένειά του εστάθη χρήσιμος εν αρχή της επαναστάσεως”.

18ος αιώνας
“…..Ο Γιαννάκης (Κασιδογιαννάκης) Ντάρας, γιος του Δημήτρη και εγγονός του φοβερού Μάρκου Ντάρα,  (προφανώς θα είχε προσβληθεί από την δερματοπάθεια «Αχώρ», κασίδα, και έτσι να προήλθε το «Κασιδογιαννάκης»), γενάρχης των Σερβαίων Νταραίων και όχι μόνο μετά τη διασπορά τουs. Είναι ο ίδιος που κυνηγημένος 20ετής ύστερα από τον φόνο Τούρκου στου Μελιγαλά, αναγκάστηκε να καταφύγει στο απρόσιτο Σέρβου και να περιθάλψει αργότερα τον από την ίδια αιτία φθάσαντα στη Γορτυνία Κόλια Πλαπούτα. Παιδιά του Γιαννάκη, ο Γιώργης, στη συνέχεια ιερέας και αγωνιστής κατά το 1821, και ο Αναγνώστης που παντρεύτηκε μία Κόρη του Κόλια Πλαπούτα και απέκτησε και τον Φώτη Ντάρα. Τόσο ο γενάρχης των Σερβαίων Νταραίων Γιαννάκης που έκτισε την πρώτη, παρά την απαγόρευση από τον δυνάστη κατακτητή εκκλησία, όσο και οι απόγονοί του προσέφεραν πολλά στην υπόθεση της ελευθερίας μας. Διακρίθηκε όμως περισσότερο ο Φώτης και αυτή είναι η αιτία της προτιμήσεως…...”(Νίκος Γ. Παπαγεωργίου, “Μάραθα” Επετηρίδα 2012)

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, πριν την Επανάσταση, αναφέρεται το περιστατικό όπως το καταγράφει ο Τάκης Κανδηλώρος στην “Η Γορτυνία”(εκδ.1899) από διηγήσεις:   
“Ο Μωραγιάνης (Ιωάννης Δεληγιάννης) ….κατόρθωσε μ’ όλας τας απαγορευτικάς διατάξεις της Τουρκίας ν’ ανεγείρη και τινάς ιερούς ναούς,...και να παράσχη αποτελεσματικήν προστασίαν εις τας Μονάς….
…..ο Δάρας έλαβε την έγκριση του Δεληγιάννη, όπως ανεγείρη μυστικώς εις Σέρβου μικράν εκκλησίαν. Επειδή όμως κατεδόθη τούτο τοίς Τούρκοις και εστάλη ανακριτής εις Λαγκάδια, ο Μωραγιάνης επιβραδύνας την εις Σέρβου αναχώρησιν του ειδοποίησε τον Δάραν περί του κινδύνου. Εκεί προσελθών ευφυής τις νεανίας διέλυσε την κατέχουσαν τους πάντας δεινήν αμηχανίαν, μεταβαλών αυθωρεί τον νεόκτιστον ναόν εις παντοπωλείον και ρίψας ψάθας και αναρτήσας κρόμμυα και τα τοιαύτα, δι ών κατωρθώθη η εξαπάτησις του αφικομένου μετά του Δεληγιάννη ανακριτού, συνεργούντος, εννοείται και του απαραίτητου μπακτσιτσίου...”

 

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά!

 

Χριστός Ανέστη!
Χρόνια πολλά!
Ανάσταση, υγεία, αγάπη, ελπίδα, χαρά, φως!
Και καλό μήνα!
Ο Μάης "με τα λουλούδια και με τα πολλά τραγούδια"!

 

 

Κι επειδή πριν από 200 χρόνια, την άνοιξη του 1821, "Και η Ελλάς ανέστη!" ένα τραγούδι για τους κλέφτες.
"Μια Κυριακή και μια γιορτή, μια Πασχαλιά μεγάλη
οι κλέφτες στήσαμε χορό κι ούλοι οι καπεταναίοι
είχαν αρνιά και ψένανε κριάρια σουβλισμένα,
και απ' το χορό που χόρευαν κι απ' το καμάρι οπού 'χαν
βαρήγανε τ' ασήμια τους, στράφταν τ' ασημοκούμπια"
 
 

 
 
 

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Ο Κολοκοτρώνης αρχιστράτηγος των στρατευμάτων επαρχίας Καρύταινας(28-4-1821)

28 Απριλίου 1821

“Ο Κολοκοτρώνης από Βαλτέτσι απελθών εις Χρυσοβίτσι συνεκέντρωσε περί τους 1500 γορτυνίους, τους  οποίους διένειμεν εις δύο στρατόπεδα το μεν εις Χρυσοβίτσι, το δε εις  Πιάναν, και διωρίσθη Αρχιστράτηγος της επαρχίας κατά το κάτωθεν έγγραφον.

Την σήμερον όλον το γένος της επαρχίας Καρυταίνης αυτοθελήτως διορίζει αρχιστράτηγον και κεφαλήν των στρατευμάτων μας τον γενναιότατον και υπέρμαχον του γένους καπετάν Θεοδωράκην Κολοκοτρώνην, εις του οποίου τας οδηγίας και προσταγάς είμεθα εις χρέος να υπακούωμεν, και αν κανένας είτε από τους στρατιώτας είτε από τους μη στρατιώτας ατακτήση, έχει την πληρεξουσιότητα να τον παιδεύση κατά τον σφάλμα του και κατά τους νόμους της πατρίδος ακωλύτως και ελευθέρως.
Το α΄έτος της ελευθερίας 1821 Απριλίου 28 Χρυσοβίτσι
Κανέλος Δεληγιάννης, Ανδρ. Ν. Παπαδιαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Υψηλάντης, Παναγ. Δημητρακόπουλος, Δημήτρ. Παπαγιαννόπουλος, Παναγ. Λαλόπουλος, Λάμπρος Ροϊλόπουλος, Θεοδ. Λιαρόπουλος, Νικολ. Μπούκουρας, Δημήτρ. Πλαπούτας, Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος.

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021

Η Στεμνίτσα και οι αγωνιστές της

 


Από το βιβλίο του Φωτάκου : “Βίοι Πελοποννησίων Ανδρών.. των αγωνισαμένων τον αγώνα της επαναστάσεως”

“Η κωμόπολις Στεμνίτσα είχε πολιτικούς  άνδρας τον Καλόγερον Ροϊλόν, τον Σ.Θεαγένην, τον Κωνσταντίνον Αλεξανδρόπουλον και άλλους πολλούς.
Η οικογένεια μάλιστα των Ροϊλών είχε και στρατιωτικούς τον Βασίλειον, τον Γεώργιον και τον Δημήτριον, οίτινες ως ως τοιούτοι υπηρέτησαν καθ’ όλον τον αγώνα. 

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

Η μάχη της Αλαμάνας - Μαρτυρικός θάνατος του Αθανασίου Διάκου


23-24 Απριλίου 1821
“...Και ο Διάκος μετά 500 απήλθε δια την επί του Σπερχειού γέφυραν και την απέναντι εις Θερμοπύλας άγουσαν οδόν. Πριν δ’ να φθάση ούτος να οχυρωθή εκεί, από πρωϊας της 22 Απριλίου εκινήθη ο εις Λιανοκλάδι εχθρικός στρατός υπό τον Ομέρ Πασάν, προπορευομένου του πεζικού και επομένου του ιππικού. Το σώμα δε τούτο ιδόντες οι εις την γέφυραν του Γοργοποτάμου υπό τον Διοβουνιώτην Έλληνες, ανικάνους εις αντίστασιν θεωρήσαντες εαυτούς, εγκατέλιπον την θέσιν εκείνην...Ο Ομέρ Πασάς….συναχθέντος όλου του στρατού του….διέταξε να διαιρεθεί ο στρατός εις  τρία μέρη, ων  εν έταξεν εις θέσιν να εμποδίση την αλληλοβοήθειαν εις τα Ελληνικά, των δε το έτερον εφώρμισε κατά του Πανουριά, και το άλλο κατά των του Διάκου…

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Ο θάνατος του Καραϊσκάκη

Ο θάνατος του Καραϊσκάκη  23 Απριλίου 1827 

Στις αρχές Απριλίου  η Εθνοσυνέλευση διόρισε ως επικεφαλής του πολέμου στην Αττική, τους Φιλέλληνες Κόχραν και Τσωρτς, του στόλου και των χερσαίων δυνάμεων αντίστοιχα, μια ενέργεια που έφερε διαφωνίες και έριδες στο ελληνικό στρατόπεδο ως προς την πολεμική τακτική που θ’ ακολουθούσαν απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις και αποδυνάμωση του ρόλου του Καραϊσκάκη.

 “...κακά θα τα πάμε με τους ανεβάσταγους τούτους φράγκους. Φοβούμαι θα μας χάσουν με την αβασταγιά τους..”, έλεγε ο Καραϊσκάκης. 

( "Ο Καραϊσκάκης στην Ακρόπολη" - έργο Γεωργίου Μαργαρίτη)

 

(Ο Καραϊσκάκης στην Καστέλα-έργο του Θεόδωρου Βρυζάκη)

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ενδέκατα γενέθλια!

Ανοιξιάτικα αγριολούλουδα από την Γορτυνία

Σήμερα έχουμε γενέθλια!!
Συμπληρώνουμε έντεκα χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο μέσα από τούτο το ιστολόγιο, κάνοντας ένα όμορφο ταξίδι με όλους εσάς συνοδοιπόρους στα μονοπάτια της φύσης και του πολιτισμού.
Στην εντεκάχρονη πορεία του ιστολογίου και μέσα πλέον στην δαιδαλώδη δικτύωση αυτού του χώρου, βρήκα φίλους, ομόψυχους συνταξιδευτές, με τις ίδιες ανησυχίες, ερασιτέχνες της δημιουργίας πνευματικής και πολιτιστικής, ευαίσθητους σε ωραία και ανώτερα πράγματα. Αγωγή ψυχής και τροφή πνευματική αποτελεί όλη τούτη η προσπάθεια.
Είμαι ευτυχής που με το ιστολόγιο συμμετέχουμε στον εορτασμό για τα 200  χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 για την αποτίναξη της τουρκικής σκλαβιάς, η οποία αποτέλεσε την απαρχή της ίδρυσης του νέου Ελληνικού κράτους. Για το λόγο αυτό δημοσιεύω όσο το δυνατόν περισσότερα άρθρα αφιερωμένα στα ιστορικά γεγονότα και στους ήρωες μας (ειδικότερα της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Αρκαδίας), συμβάλλοντας  στο να γνωρίζουμε καλύτερα και να κρατήσουμε την ιστορική μνήμη ζωντανή. Προτιμώ να δημοσιεύω αποσπάσματατα από τα κείμενα των απομνημονευματογράφων και συγγραφέων της ιστορίας, χωρίς απλοποιήσεις του κειμένου στη νέα ελληνική γιατί πιστεύω ότι μας μεταφέρουν σ’ εκείνη την εποχή με αυθεντικότητα, έστω κι αν εμπεριέχουν το στοιχείο του υποκειμενισμού.  
Δεν είμαι ιστορικός, ούτε διεκδικώ τέτοιο ρόλο, παρά μόνο “εραστής”  της ιστορίας, ειδικά αυτής της περιόδου, της Επανάστασης του 21, επειδή θεωρώ ότι είναι από τα πιο θαυμαστά επιτεύγματα των Ελλήνων διαχρονικά.

Φίλοι επισκέπτες όπου και αν βρίσκεσθε, γνωστοί και άγνωστοι, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.

Σας ευχαριστώ όλους!
 Μαρίνα Διαμαντοπούλου

 

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης από την Αρκαδία σπεύδει στην Αττική προς ενίχυση των δυνάμεων του Καραϊσκάκη

Έβδομος χρόνος της Επανάστασης (1827)

Ας παρακολουθήσουμε την πορεία του 21χρονου Ιωάννη Κολοκοτρώνη, του ονομαζόμενου  Γενναίου, γιου του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, αφού έλαβε διαταγή από τον πατέρα του, προς ενίσχυση του Γεωργίου Καραϊσκάκη, αρχιστρατήγου της Στερεάς Ελλάδας, που έδινε μάχες εναντίον των τουρκικών δυνάμεων του Κιουταχή στην Αττική, μέσα από επιστολές της εποχής εκείνης.
Συγχρόνως,  κι άλλοι οπλαρχηγοί από την Πελοπόννησο προσπαθούσαν να μαζέψουν στρατιώτες για να οργανώσουν τα στρατιωτικά τους σώματα  και να εκστρατεύουν προς την Αττική, πράγμα δύσκολο ύστερα από τις κακουχίες επτά χρόνων, την δυστυχία και την πείνα, όπως αναφέρει στις επιστολές του και ο Γενναίος Κολοκοτρώνης.

 φωτο: Ιωάννης (Γενναίος) Θεοδώρου Κολοκοτρώνης (1806-1868)

 

 


 

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Το μπαρούτι ή η μπαρούτη της Δημητσάνας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση

Απόσπασμα από “Ιστορία της Γορτυνίας” του Τάκη Κανδηλώρου

“….Αλλά ένεκα των αδιαλείπτων πολέμων η γεωργία εν ήκμαζεν εν Γορτυνία, ο δε κατά το 1688 περιοδεύσας Ενετός προνοητής Κορνέρ αλγεί βλέπων ημελημένως καλλιεργουμένας τας ευφόρους της Αρκαδίας χώρας, ως γράφει εν επιστολή της 8 Νοεμβρίου. Εν δε τη δημοσιευθείση αυτού εκθέσει προς την διοίκησιν γράφει ιταλιστί προς τοις άλλοις. “Η επαρχία της Καρυταίνης περιλαμβάνει και τα χωρία της Δημητσάνης (Dimitiana) και Στεμνίτσης (Stiminizza)  πλούσια εις γην μεταλλικήν, την οποίαν εξεμεταλλεύοντο οι Τούρκοι δια την παραγωγήν της πυρίτιδος, επιτυγχανούσης αρκούντως καλώς καθόσον ηδυνήθην ν’ αντιληφθώ”.

Η μάχη στο Λεβίδι-ηρωϊκός θάνατος του Αναγνώστη Στριφτόμπολα

 

Η μάχη στο Λεβίδι-ηρωϊκός θάνατος του Αναγνώστη Στριφτόμπολα
14 Απριλίου 1821

Φωτάκου “Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως”
“Κατ’ εκείνας τας ημέρας  ήλθαν και οι Καλαβρυτινοί πρόκριτοι και καπεταναίοι ο Σωτήρης Χαραλάμπης, Σωτ. Θεοχαρόπουλος, οι αδελφοί Πετιμαζαίοι ο Γεώργιος ή Κουλός, ο Γκολφίνος, ο Παναγιώτης και ο Βασίλης, ο Κωνσταντίνος Πετιμεζάς με τους υιούς του Ανδρέαν και Ιωάννην, ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας, ο Ασημάκης Σκαλτσάς, Ν. Χριστοδούλου ή Σολιώτης, ο Π. Αρβάλης με τους Τριπολιτσιώτας και ετοποθετήθησαν εις το χωρίον Λεβίδι. Όλοι ήσαν υπέρ τας 600. Αφού εσυστήθη εκεί το στρατόπεδον έστειλαν τον Σκαλτσάν με τους εδικούς του να τοποθετηθεί εις Κακούρι  και να συνάξη από τα εκεί χωρία στρατιώτας.
Οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς άμα έμαθαν τον ερχομόν των Καλαβρυτινών εις λεβιδι εξεστράτευσαν κατ’ αυτών την 14 Απριλίου καβαλαραίοι και πεζοί όσοι ήσαν και άμα έφθασαν εκεί άρχισεν ο πόλεμος. 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι οπλαρχηγοί προς την Τριπολιτσά και η καταστροφή της Βλαχοκερασιάς


Αρχές Απριλίου 1821
Ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι οπλαρχηγοί προς την Τριπολιτσά και η καταστροφή της Βλαχοκερασιάς ανήμερα το Πάσχα του 1821.  ".......εφόνευσαν μεν οι Τούρκοι εξ αυτών εως 15, εν οις και δύω σπουδαίους οπλαρχηγούς, τον γέροντα Αντ. Νικολόπουλον και τον Σπαρτιάτην Π. Βενετζάνον...."

Ο Μιχ. Οικονόμου γράφει:

Ο Κολοκοτρώνης για το Μεσολόγγι (Απρίλιος 1826)

 Ο Κολοκοτρώνης για το Μεσολόγγι (Απρίλιος 1826) ενώ βρίσκεται στην Συνέλευση που πραγματοποιείται στην Πιάδα Αργολίδας (Νέα Επίδαυρο) λίγες μέρες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου: 
 

Οι Φιλέλληνες της Ευρώπης αποστέλλουν βοήθεια στους Έλληνες

 

Μετά την έξοδο του Μεσολογγίου(10-4-1826),  οι Φιλέλληνες της Ευρώπης αποστέλλουν βοήθεια σε τροφές αλλά και χρήματα, προκειμένου να εξαγοράσουν από τους Οθωμανούς και να σώσουν όσους περισσότερους αιχμαλώτους μπορέσουν,  πριν τους μεταφέρουν στην Αίγυπτο.
“Αυταί αι γυναίκες και τα τέκνα πωλούνται ως ποίμνιον αντ’ ελαχίστου…….έπεμψα 50,000 φράγκων προς λύτρωσιν όσων πλειοτέρων εκ των δυστυχών δυνηθώσιν…..”
“…..να λυτρωθώσιν αι υπό των Μωαμεθανών αιχμαλωτισθείσαι γυναίκες και τα τέκνα,…..... παρ’ ημών προς τούτο διωρισμένων 50,000 φράγκων……. Σπεύσατε εις βοήθειαν τούτων των δυστυχών θυμάτων…...”

Από το έργο του Αμβροσίου  Φραντζή “Επιτομή της ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος” διαβάζουμε: