Εικόνες της φύσης

Εικόνες της φύσης
Απρίλιος 2021! Καλό μήνα! Ανοιξιάτικη εικόνα από την πλατεία του χωριού Παλούμπα Γορτυνίας. Σε πρώτο πλάνο η προτομή του αγωνιστή του 21, στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα και πίσω η αποκατασθείσα ιστορική οικία του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

Επανάσταση 1821- Γιατροί και περίθαλψη

"Ανάπηρος του Αγώνος", έργο του Θεόδωρου Βρυζάκη

Γιατροί και περίθαλψη στην Επανάσταση, από τα γραφόμενα των πρωταγωνιστών της εποχής εκείνης. 
Γράφει ο Ιωάννης Φιλήμων:
 “….Ελλείποντος οιουδήτινος νοσοκομείου στρατιωτικού, οι τραυματίαι και ασθενείς παρεπέμποντο εις τας οικίας αυτών, ή εις την πλησιεστέραν πόλιν, ή μονή ή χωρίον, άλλως, οι στρατιώται ενοσοκόμουν τούτους, τυγχάνοντας αλλοδαπούς μάλιστα, όπου και όπως ηδύνατο, γραία δε τις, ή κουρεύς, η μοναχός, ή εμπειρικός επεσκέπτοντο αυτούς, πολλάκις στερούμενοι και αυτών των προχειροτάτων οργάνων και μέσων οίον μήλης ή φλεβοτόμου, αλοιφής ή κηρωτής, τιλτού και τοιούτων.  Οίκοθεν δ’ ωμολόγηται, ότι της ικανότητος των τοιούτων γιατρών και χειρούργων προεξήρχεν η συνδρομή της φύσεως, αρπάζουσα από της χειρός αυτών πλείστα θύματα. Σπανιώτατοι ήσαν, και περιοδικοί ανεφαίνοντο, επιστήμονες ιατροί, ανθ’ ων, οφείλομεν ειπείν, εμπειρικοί τινες χειρούργοι, ως εν τη Πελοποννήσω ο Παναγιώτης Ιατράκος και εν τη Ανατολική Ελλάδι ο εκ της Αταλάντης αιχμάλωτος Τούρκος Κούρταλης, παρά τούτους δε και τινες μυστηριώδη τινά κατά παράδοσιν γνωρίζοντες φάρμακα εκ χόρτων και άλλων συνθέσεων, κατά πολύ ωφέλιμοι εγίγνοντο”.

 

 Τραυματίας Έλληνας πολεμιστής δέχεται τη φροντίδα γυναίκας προτού ξαναμπεί στη μάχη. 

Πηγή: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη


Ο Γεώργιος Τερτσέτης, ο συγγραφέας των “Απομνημονευμάτων” του Κολοκοτρώνη, στα προλεγόμενα του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στον χαρακτήρα του και τις απλές καθημερινές συνήθειες του Γέρου:
“….Εις την αρρώστιαν του δεν ησύχαζεν ήθελε κάτι να λέγη και να κάμη να γίνωνται γέλια. Αίμα δεν είχε πάρει.  Έως το 56 έτος της ηλικίας του, μιαν φοράν ήτον άρρωστος. Επήγε εις το Λεβίδι με τους ιατρούς του να ησυχάση, τούτο ήτον μετά την μάχην του Δράμαλη. Είχεν ένα σφάκτη εις την πλάτην του δυνατό.  Του επήραν αίμα τότε δια πρώτην φοράν και δεν ήθελε. Ο πόνος εξακολούθη. Χωρικός τις γνώριμος του, του είπε να βάλη απάνω εις τον πόνο το ινί του ζευγολάτη να γιάνη. Τότε εκάλεσε τους ιατρούς του, τους είπε: να γνωρίσετε και του λόγου του δια ιατρόν. Το έβαλον το ινίον κρύον, ελαττώθη ο πόνος…..”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου